Kornowac

Gmina Kornowac położona jest na wschód od Raciborza. Zajmuje powierzchnię 26,3 km2. Liczba mieszkańców wynosi obecnie ok. 4800 osób. W skład Gminy wchodzi 5 sołectw: Kornowac, Kobyla, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów. Herb i flaga Gminy Kornowac zostały ustanowione Uchwałą Nr XXVII/122/2000 Rady Gminy Kornowac z dnia 11 listopada 2000 r. Herb został opracowany na podstawie pracy prof. M. Gumowskiego, Herby i pieczęcie miejscowości województwa śląskiego, Katowice 1939 r. W pracy tej jest mowa o pieczęci Gminy Kornowac, na której występuje gałązka o dwóch liściach: lipowym i dębowym. 6 kwietnia 2000 r. Rada Gminy Kornowac zwróciła się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie projektu herbu i flagi. W dniu 20 października 2000r. projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Heraldyczna. Następnie 24 października 2000r. zaopiniowało pozytywnie projekt MSWiA.

Gmina posiada korzystne położenie komunikacyjne: odległości od trzech dużych miast (Rybnik, Wodzisław, Racibórz) nie przekraczają 15 km, a przez jej teren przebiegają drogi wojewódzkie nr 933 i 935. Gmina Kornowac od północy graniczy z Gminą Lyski, od południa z Gminą Lubomia, od zachodu z Raciborzem, z Pszowem i Rydułtowami od wschodu.

Gmina Kornowac powstała 1 stycznia 1973r. W jej skład wchodziło 7 sołectw: Kornowac, Pogrzebień, Rzuchów, Łańce, Kobyla, Brzezie n/Odrą i Pstrążna. W czerwcu 1976r. z gminy wyłączono sołectwo Brzezie, które został przyłączone do Raciborza. Od 1 lutego 1977r. Gminę Kornowac połączono z Gminą Lyski. W dniu 1 stycznia 1993 r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. powołano dzisiejszą Gminę Kornowac.

Gmina Kornowac charakteryzuje się dużym urozmaiceniem rzeźby terenu. W Kobyli i Pogrzebieniu znajdują się punkty widokowe, z których widok roztacza się na całą okolicę. Należy do najczystszych gmin województwa śląskiego. Świadczy o tym bogactwo flory i fauny, których liczni przedstawiciele należą do gatunków prawnie chronionych. Leży częściowo w otulinie parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe" w Rudach Raciborskich. Z czasów Sobieskiego zachowały się fragmenty alei dębowej w Rzuchowie, należącej do najciekawszych zakątków gminy. Podobne walory posiadają okolice stawów w Łańcach i Rzuchowie, a także uroczyska przyrodnicze „Zapaście" i „Bociek" w Pogrzebieniu.

Przez teren Gminy Kornowac przebiegają dwa szlaki turystyczne. Pierwszy z Łubowic do Pogrzebienia. Trasę tą pokonywał poeta Joseph von Eichendorff udając się do swej wybranki Luizy. Drugi szlak przebiega południowo - zachodnią granicą gminy i jest oznaczony kolorem czerwonym - jest to szlak Husarii Polskiej, z Będzina przez Tarnowskie Góry i Racibórz do Krzanowic, który w przyszłości ma prowadzić dalej przez Morawy na wzgórze Kahlenberg koło Wiednia.

Do najważniejszych zabytków Gminy Kornowac należą:

  • pałac w Rzuchowie zbudowany w latach 80 - tych XIX w. przez Heinricha Himmla, otoczony jest parkiem krajobrazowym z licznymi krzewami egzotycznymi, jedynym w gminie pomnikiem przyrody - dębem szypułkowym liczącym około 250 lat,
  • pałac w Pogrzebieniu zakupiony w 1882r. przez rodzinę von Baildon (potomków znanego przemysłowca śląskiego Johna Baildona), a następnie przebudowany i rozbudowany w stylu neorenesansu włoskiego - znajdują się w nim cenne schody marmurowe,
  • Kościół w |Pogrzebieniu powstał w połowie XIX w. i obok świątyni w Pszowie był najstarszym kościołem murowanym w okolicy; początki jego sięgają jednak najprawdopodobniej XIV w.

Zgodnie z założeniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy wyznaczono tereny inwestycyjne pod działalność usługowo - przemysłową. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 935 (Rybnik - Racibórz) zlokalizowane są obiekty handlowo usługowe (np. hurtownie budowlane, stolarnie, bazy transportowe, małe zakłady usługowo - produkcyjne). Teren Gminy Kornowac ze względu na położenie i czyste środowisko przyciąga chętnych do inwestowania w indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

Gmina Kornowac wspiera organizacje kulturalne i sportowe. Świadczą o tym prężnie działający Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu z siedzibą w Kobyli.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty