Euroregion Silesia - umowa o współpracy

Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ. Jeśli zatem mówimy o Euroregionie Silesia, koniecznie trzeba mieć zawsze na myśli te stowarzyszenia z ich wszystkimi członkami. Samo polskie lub czeskie stowarzyszenie bez wzajemnej umowy, której celem jest wsparcie i realizacja czesko-polskiej współpracy transgranicznej, nie byłoby euroregionem, a tylko stowarzyszeniem celowym, jakie mogą powstawać także poza obszarem przygranicznym.

U M O W A

o współpracy pod nazwą

E U R O R E G I O N   S I L E S I A

zawarta w dniu 20 września 1998r. w Opawie,

pomiędzy:

STRONĄ POLSKĄ reprezentowaną przez:
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu,
reprezentowane przez
prezesa inż. Andrzeja Markowiaka
zastępcę prezesa mgr Dariusza Kaśkowa

oraz

STRONĄ CZESKĄ, reprezentowaną przez:
Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Opawskiego z siedzibą w Opawie,
reprezentowane przez
przewodniczącego Doc.RNDr.Ing. Jana Mrázka, CSc.
zastępcę przewodniczącego Ing. Bedřicha Marka

PREAMBUŁA

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu oraz Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Opawskiego z siedzibą w Opavie, zwane dalej Stronami,
• wspierając ideę współpracy i jedności europejskiej,
• w trosce o rozwój wzajemnych i przyjacielskich stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską,
w myśl "Umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy transgranicznej", zawartej w dniu 8 września 1994 r. w Warszawie, równocześnie biorąc pod uwagę postanowienia "Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi", przyjętej przez Radę Europy w Madrycie w dniu 21 maja 1980r.,
postanowiły podpisać Umowę o współpracy pod nazwą

EUROREGION SILESIA
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Umowa ta nie jest sprzeczna z treścią odpowiednich przepisów prawnych obowiązujących w państwach poszczególnych Stron tej umowy.
2. W wypadku istnienia w systemie prawnym państwa, którejkolwiek ze Stron tej umowy, obowiązku jej zatwierdzania lub uzgodnienia przez odpowiednie władze państwowe jako warunku ważności tej umowy, Strony zobowiązane są wystąpić z wnioskiem o taką decyzję.
3. Euroregion nie ma charakteru ponadnarodowego ani ponadpaństwowego, ale jest dobrowolnym związkiem Stowarzyszeń służącym ich wzajemnej współpracy.

§ 2
NAZWA, SIEDZIBA I ZNAK


1. Nazwa związku Stowarzyszeń w języku polskim i czeskim brzmi:

EUROREGION SILESIA
zwany dalej Euroregionem

2. Siedzibą Euroregionu jest miasto Racibórz w Rzeczpospolitej Polskiej i miasto Opawa w Republice Czeskiej.
3. Euroregion będzie używać znaku, który zostanie ustalony w ciągu jednego roku od dnia podpisania umowy.
4. Ochrona nazwy i znaku Euroregionu jest sprawą poszczególnych Stron Umowy.

§3
ZASIĘG TERYTORILANY


1. Członkami Euroregionu są:
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
z siedzibą w Raciborzu
oraz
Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Opawskiego
z siedzibą w Opawie
2. Euroregion działa na terenie powiatów przygranicznych Śląska Opawskiego i na terenie Gmin Dorzecza Górnej Odry.
3. Członkami Euroregionu mogą zostać polskie i czeskie miasta i gminy, które będą członkami Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Opawskiego.
4. Strony umowy będą na bieżąco informować o zmianach w składzie swoich Stowarzyszeń oraz o zmianach terytorialnych w poszczególnych częściach Euroregionu.

§4
POSTANOWIENIA PRAWNE


1. Euroregion jest umową o związku Stowarzyszeń polskich i czeskich miast i gmin.
2. Euroregion nie ma osobowości prawnej.
3. Współpraca w ramach Euroregionu jest nastawiona na zharmonizowanie działań w zgodzie z celami Euroregionu wymienionymi w § 5 umowy.
4. Euroregion oraz wszystkie jego organy działają zgodnie z przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej i republiki Czeskiej.
5. Szczegółowe zasady działania Euroregionu określa jego statut, który zatwierdza uchwałą Prezydium Euroregionu.

§5
CELE I FORMY WSPÓLPRACY W EUROREGIONIE


1. Celem współpracy w Euroregionie jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy.
2. Cele wymienione w § 5, pkt. 1 realizowane będą w szczególności poprzez:
a) podnoszenie poziomu życia obywateli mieszkających w Euroregionie, poprzez wspólne wspieranie inwestycji i programów gospodarczych, szkolenia zawodowe i programy zmierzające do likwidacji bezrobocia,
b) popieranie idei jedności europejskiej,
c) współpracę i wymianę grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych, środowisk młodzieżowych, w celu wzajemnego poznania społeczności zamieszkujących regiony graniczne,
d) utrzymanie oraz poprawienie stanu środowiska naturalnego, poprawę gospodarki rolnej i leśnej,
e) wzajemną pomoc na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych,
f) rozwój współpracy gospodarczej,
g) rozwój skoordynowanego transgranicznego planowania przestrzennego,
h) budowę oraz dostosowanie infrastruktury dla potrzeb ruchu granicznego i regionalnego.
i) budowę kompleksowego systemu informacji w celu wymiany danych w Euroregionie,
j) działalność wydawniczą.
3. Euroregion wspomaga na poziomie regionalnym wszystkie te działania, które prowadzą do przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej.
4. Euroregion wspiera zawieranie umów międzynarodowych, prowadzących do współpracy transgranicznej.

§ 6
ORGANY EUROREGIONU


Organami Euroregionu są:
a) Rada Euroregionu,
b) Prezydium Euroregionu,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Grupy Robocze,

§ 7
RADA EUROREGIONU


1. Radę Euroregionu tworzą wspólnie walne zgromadzenie członków Euroregionu.
2. Posiedzenia Rady Euroregionu zwoływane są co najmniej raz w roku przez Prezydium Euroregionu.
3. Rada Euroregionu obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
4. Posiedzenia nadzwyczajne Rady Euroregionu zwoływane są przez Prezydium Euroregionu na wniosek jednego z członków Euroregionu lub Komisji Rewizyjnej.
5. Rada Euroregionu zapoznaje się z informacjami dotyczącymi działalności Prezydium, Komisji Rewizyjnej Euroregionu oraz z przyjętymi do realizacji projektami zadań ujętymi w planach działania Euroregionu.

§ 8
PREZYDIUM EUROREGIONU


1. Prezydium Euroregionu tworzy po trzech przedstawicieli Zarządów członków Euoregionu.
2. Przewodniczącego Prezydium Euroregionu wybierają corocznie spośród siebie członkowie Prezydium. Funkcja Przewodniczącego Prezydium sprawowana jest na zmianę przez przedstawiciela strony czeskiej i polskiej.
3. Wprowadza się funkcję Zastępcy Przewodniczącego Prezydium na tej zasadzie, że w czasie przewodniczenia strony polskiej funkcję Zastępcy sprawuje przedstawiciel strony czeskiej i odwrotnie.
4. Kadencja Prezydium Euroregionu odpowiada kadencji Zarządów Stowarzyszeń będących członkami Euroregionu.
Do czasu ukonstytuowania się nowego Prezydium w Euroregionie funkcjonuje dotychczasowe Prezydium.
5. Do zadań Prezydium Euroregionu należy:
a) reprezentowanie Euroregionu na zewnątrz
b) określenie kierunków działania Euroregionu
c) uchwalanie planów finansowych dotyczących wspólnych przedsięwzięć
d) uchwalenie statutu Euroregionu
e) składanie Radzie Euroregionu informacji o działalności Prezydium oraz zapoznawanie z projektami zadań ujętymi w planach działania Prezydium
f) zwoływanie posiedzeń Rady Euroregionu
g) kierowanie pracami Sekretariatu Euroregionu
h) powoływanie Grup Roboczych
i) ustalanie wysokości składek członkowskich
6. Prezydium Euroregionu pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 9
KOMISJA REWIZYJNA


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Euroregionu.
2. Komisję Rewizyjną Euroregionu tworzy po trzech przedstawicieli Komisji Rewizyjnych Stowarzyszeń będących członkami Euroregionu.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają corocznie spośród siebie członkowie Komisji. Funkcja Przewodniczącego Komisji sprawowana jest na zmianę przez przedstawiciela strony czeskiej i polskiej.
4. Wprowadza się funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na tej zasadzie, że w czasie przewodniczenia strony polskiej funkcję Zastępcy sprawuje przedstawiciel Strony czeskiej i odwrotnie.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej Euroregionu upływa z końcem kadencji komisji rewizyjnych Stowarzyszeń będących członkami Euroregionu.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 10
GRUPY ROBOCZE


Grupy Robocze zajmują się opracowaniem koncepcji wspólnych projektów oraz realizują zadania zlecone przez Prezydium Euroregionu.

§ 11
SEKRETARIAT EUROREGIONU


1. Sekretariat Euroregionu stanowią jego dwa biura w Raciborzu i Opawie.
2. Sekretariat Euroregionu zapewnia bieżącą obsługę organów Euroregionu oraz przygotowuje i organizuje ich posiedzenia.

§ 12
PODEJMOWANIE UCHWAŁ I REZOLUCJI


1. Rada Euroregionu wyraża swoją wolę w formie rezolucji podejmowanych zwykłą większością głosów.
2. Prezydium Euroregionu oraz Komisja Rewizyjna rozstrzygają sprawy w drodze uchwał w oparciu o konsensus członków Euroregionu.

§ 13
FINANSOWANIE EUROREGIONU


1. Środki niezbędne na działalność Euroregionu będą pochodzić:
a) ze składek członkowskich obydwu członków Euroregionu,
b) z dotacji, darowizn, spadków,
c) innych źródeł,

2. Obie strony maja dostęp do informacji dotyczących dysponowania funduszami Euroregionu.

§ 14
ROZWIĄZANIE EUROREGIONU


1. Euroregion zostaje rozwiązany, jeżeli jeden z jego członków oznajmi na piśmie dobrowolne zakończenie swojego członkostwa.
2. O zamiarze wystąpienia z Euroregionu członek powinien zawiadomić Prezydium co najmniej sześć miesięcy przed planowanym terminem wystąpienia.
3. O sposobie likwidacji organów i wzajemnych rozliczeniach członków decyduje Prezydium Euroregionu.

§ 15
CZAS TRWANIA UMOWY


1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowę można zmieniać na podstawie zgodnej woli stron.
Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach w języku polskim i trzech egzemplarzach w języku czeskim, przy czym obie wersje mają tę samą moc prawną .
2. Każda Strona umowy otrzymuje dwa egzemplarze w swoim języku i jeden egzemplarz w języku drugiej Strony Umowy.
3. Wszystkie egzemplarze umowy są podpisane przez statutowych przedstawicieli obu Stron.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.


Podpisy Stron:

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
z siedzibą w Raciborzu

inż.. Andrzej Markowiak
mgr Dariusz Kaśków

Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Opawskiego
z siedzibą w Opawie

Doc.RNDr.Ing. Jan Mrázek, CSc.
Ing. Bedřich Marek

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2020 | kontakty