Działalność w zakresie przekraczania czesko-polskiej granicy

Przedstawiciele Euroregionu Silesia już od początku istnienia euroregionu uświadamiali sobie, że do udanej współpracy transgranicznej konieczne jest stworzenie podstawowych warunków w postaci funkcjonującej infrastruktury transportowej i dostatecznej ilości miejsc umożliwiających przekraczanie granicy.

Dnia 3 grudnia 1999 najwyżsi przedstawiciele miast i powiatów Opawa i Racibórz podpisali deklarację o potrzebie rekonstrukcji drogi łączącej główne miasta Euroregionu Silesia, wraz ze zwiększeniem przepustowości międzynarodowego przejścia granicznego Sudice - Pietraszyn i wybudowaniem obwodnic miejscowości i miast na tej trasie.

W nawiązaniu do wyżej wymienionej deklaracji potrzeby te ponownie ożyły w marcu 2002, w których gminy i miasta na trasie między Opawą a Raciborzem zadeklarowały chęć pomocy w przygotowaniu potrzebnych rozwiązań.

W następnych latach odbyły się konsultacje przedstawicieli Euroregionu Silesia z przedstawicielami województwa opolskiego, kraju morawsko-śląskiego i Dyrekcji Dróg i Autostrad RCz, jednak konsultacje te nie doprowadziły do konkretnych rezultatów. Wskutek otwarcia granic w związku z przystąpieniem obu krajów do strefy Schengen w 2007 roku potrzeba rekonstrukcji tej głównej drogi w euroregionie oraz wybudowanie obwodnic jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu.

Obszar Euroregionu Silesia stanowi naturalne środowisko geograficzne dla wzajemnych kontaktów ludzi ponad granicami, bez naturalnych przeszkód w postaci gór czy większych cieków wodnych. Kontakty te zostały ułatwione dzięki stosunkowo dużej liczbie przejść granicznych, powstałych oficjalnie w latach 90-tych XX wieku. Na granicy o długości niecałych 90 km powstało stopniowo 17 przejść granicznych, z tego 14 dla małego ruchu granicznego. Wkrótce po swoim utworzeniu Euroregion Silesia włączył się do działań grupy roboczej do spraw transportu i przekraczania granic Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, w ramach której razem z przedstawicielami pozostałych euroregionów czesko-polskiego pogranicza, przygranicznych czeskich krajów i polskich województw, odpowiednich czeskich i polskich organów państwowych uczestniczył w rozwiązywaniu problematyki przejść granicznych i transgranicznej infrastruktury transportowej. Opracowywał dokumentację dotyczącą przejść granicznych na swoim terytorium, uczestniczył w formułowaniu i koordynowaniu potrzeb gmin i miast przygranicznych w zakresie otwierania nowych przejść. W trakcie 2008 roku brał udział w opracowywaniu dokumentacji do przygotowywanej nowej polsko-czeskiej umowy międzypaństwowej o utrzymaniu i budowie mostów granicznych oraz wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskich granicach państwowych.

Aby wszystkie naturalne miejsca przekraczania granicy były przygotowane do swobodnego ruchu osób po wejściu obu krajów do strefy Schengen, Euroregion Silesia razem z miastem Opawą opracował w latach 2003 - 2005 modelowe studium przekraczania czesko-polskiej granicy państwowej na swoim terenie o nazwie „Border crossing w Euroregionie Silesia". To dwujęzyczne studium, które określiło najbardziej odpowiednie miejsca przekraczania granicy i potrzebny zakres połączenia infrastruktury transportowej obu państw, powstało w ścisłej współpracy lokalnych i regionalnych samorządów po obu stronach granicy i jest przykładem wspólnego rozwiązywania jednego z najbardziej palących problemów regionów przygranicznych - złej dostępności i izolacji. W listopadzie 2006 w hiszpańskiej Pampelunie Euroregionowi Silesia przyznano honorowe wyróżnienie Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych.

Przystąpienie nowych państw członkowskich UE do strefy Schengen dnia 20 grudnia 2007 było ważnym wydarzeniem dla wszystkich euroregionów. Przy tej okazji przedstawiciele Euroregionów Śląsk Cieszyński, Beskidy i Silesia zorganizowali wspólną konferencję, która odbyła się w godzinach nocnych w Cieszynie, na jej zakończenie została podpisana tzw. Deklaracja Cieszyńska. W deklaracji przedstawiciele euroregionów czesko-polsko-słowackiego pogranicza zadeklarowali wolę współpracy w celu dalszego rozwoju tego obszaru przygranicznego.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2020 | kontakty