Rola Euroregionu Silesia w programach współpracy transgranicznej

Już od pierwszych programów UE wspierających czesko-polską współpracę transgraniczną Euroregion Silesia działał w celu wsparcia jak najlepszej realizacji tych programów. Bardzo szybko uświadomił sobie swoją rolę w tej dziedzinie: jako głównego zadania nie wytyczył sobie realizacji własnych projektów finansowanych z tych programów, ale udzielanie pomocy innym podmiotom przy korzystaniu ze środków europejskich. Nawiązał współpracę z organami zarządzającymi tymi programami po obu stronach granicy i w ciągu kilku lat razem z pozostałymi euroregionami czesko-polskiego pogranicza zbudował sobie silną pozycję. Euroregion Silesia miał i ma dzięki temu swoją reprezentację w organach odpowiedzialnych za wybór projektów i realizację programów współpracy transgranicznej (np. Komitet Sterujący, Komitet Monitorujący) i odgrywa niezastąpioną rolę zwłaszcza w zarządzaniu „funduszami małych projektów".

Zadania Euroregionu Silesia w programie przedakcesyjnym Phare CBC były różnorodne po obu stronach granicy oraz były ograniczone ówczesnymi zasadami, które obowiązywały w stosunku do państw nie należących do wspólnoty UE. Po wejściu obu państw do UE i po włączeniu do programu inicjatywy INTERREG IIIA, działalność Euroregionu jako tzw. Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów z czasem się ujednoliciła i dzisiaj organy obu części Euroregionu realizują zadania wypływające z zarządzania Funduszem Mikroprojektów w ścisłej współpracy ze sobą. Tak jak w programie INTERREG IIIA za okres 2004-2006, tak również w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska w okresie 2007-2013, pierwszym i niezbędnym działaniem było opracowanie podstawowych zasad Funduszu Mikroprojektów dla wnioskodawców z obszaru działania Euroregionu Silesia, który jest trochę większy niż obszar tworzony przez bazę członkowską i jest dokładnie wyznaczony przez granice powiatów (czes. okresów) tak, jak pokazuje to następująca mapa:

Konieczne było opracowanie podstawowej dokumentacji Funduszu Mikroprojektów, utworzenie tzw. Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który rozpatruje wnioski o dotacje i monitoruje realizację Funduszu, oraz określenie dokładnych zasad jego działania. Euroregionalny Komitet Sterujący jest wspólnym czesko-polskim organem, który składa się z przedstawicieli miast i gmin znajdujących się na terenie Euroregionu Silesia, Województwa Morawskośląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego oraz innych instytucji o charakterze niedochodowym. Komitet w czasie swoich posiedzeń kieruje się Regulaminem, który został zatwierdzony przez kompetentne organy Euroregionu. Jednocześnie działalność Komitetu oraz dotrzymywanie ustanowionych zasad programu jest nadzorowane przez obserwatorów należących do instytucji państwowych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCZ, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP, Centrum Rozwoju Regionalnego RCZ i Urząd Wojewódzki Województwa Śląskiego). Posiedzenia Komitetu odbywają się na przemian po czeskiej i po polskiej stronie Euroregionu, nawet kilka razy w roku.

Za codzienną administrację Funduszu odpowiadają pracownicy czeskiego i polskiego sekretariatu. Do ich podstawowych zadań należy:

 • udzielanie i upublicznianie informacji o Funduszu Mikroprojektów w formie seminariów, konsultacji indywidualnych, na stronach internetowych, w prasie, poprzez wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, itp.
 • udzielanie pomocy metodycznej wnioskodawcom,
 • przyjmowanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie, kontrola strony formalnej i możliwości akceptacji wniosku,
 • zapewnienie oceny wartości rzeczowych i finansowych oraz aspektów transgranicznych projektów dzięki pośrednictwu niezależnych ekspertów regionalnych, według zasad ustanowionych przez Euroregion,
 • przygotowanie dokumentów do posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS),
 • zabezpieczenie posiedzeń EKS, opracowanie dokumentacji z posiedzeń EKS (protokoły w czeskiej i w polskiej wersji językowej, lista omawianych projektów, informacje o przebiegu realizacji Funduszu itd.),
 • przygotowanie umów o dofinansowaniu projektu z wnioskodawcami, których wnioski były pozytywnie rozpatrzone (z tzw. użytkownikami końcowymi),
 • bieżąca kontrola projektów (rzeczowa, finansowa i formalna), włącznie z kontrolami na miejscu,
 • rozpatrywanie wniosków o zmianie projektu,
 • kontrola oraz zatwierdzanie końcowych sprawozdań i wniosków o dofinansowanie zakończonych projektów,
 • opracowanie całościowych wniosków o finansowanie kosztów zakończonych projektów,
 • opracowanie bieżących wiadomości o realizacji Funduszu Mikroprojektów w obu wersjach językowych,
 • wypłacanie dofinansowania.
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty