Współpraca Euroregionu Silesia

W trakcie swojej działalności Euroregion Silesia rozwija szeroką współpracę z wieloma podmiotami na najróżniejszych poziomach.

Na poziomie krajowym polska część Euroregionu Silesia współpracuje z pozostałymi euroregionami na terenie Polski w ramach Forum Polskich Regionów Granicznych. W dniach 4 - 6 czerwca 2003 Euroregion Silesia zorganizował XII spotkanie polskich euroregionów. W Republice Czeskiej z inicjatywy euroregionów czesko-niemieckiego i czesko-austriackiego pogranicza zostało założone Asociace euroregionů ČR (Stowarzyszenie euroregionów RCz), jednak Euroregion Silesia dotychczas nie włączył się do działań tego stowarzyszenia.

Regiony przygraniczne z terenu całej Europy mają możliwość współpracowania w ramach Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych (AGEG - Arbeitsgemeinschaft Europäscher Grenzregionen / AEBR - Association of European Border Regions), które zostało założone już w 1971 roku. Do celów tego stowarzyszenia należy zwłaszcza wparcie i koordynacja wzajemnej współpracy regionów przygranicznych w ramach Europy, promocja wymiany doświadczeń i informacji z uwzględnieniem wspólnych interesów w zakresie współpracy transgranicznej i w następnej kolejności także reprezentowanie tych wspólnych interesów podczas negocjacji z parlamentami, organami, urzędami i instytucjami poszczególnych państw i Unii Europejskiej. Obecnie Stowarzyszenie, które ma siedzibę w niemieckim Gronau, reprezentuje ponad 170 regionów przygranicznych z całej Europy (członków i sympatyków), i chociaż Euroregion Silesia nie jest członkiem tego stowarzyszenia, jest z nim związany i śledzi jego działalność.

Od 2002 roku Euroregion Silesia współpracuje z euroregionami z kraju tzw. Czwórki Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Polska, Słowacja i Węgry). W 2002 roku przyjął propozycję węgiersko-słowackiego Euroregionu Vah-Dunaj-Ipel dotyczącą zawarcia umowy partnerskiej i w kilku następnych latach przedstawiciele Euroregionu Silesia aktywnie uczestniczyli we wspólnych imprezach na terenie Węgier i Słowacji.

Na podstawie tej współpracy Euroregion Silesia przyłączył się do inicjatywy założenia Rady Konsultacyjnej Euroregionów Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Po dwuletnich przygotowaniach 6 maja 2004 w historycznych pomieszczeniach zamku w węgierskim Esztergom (Ostrzyhomiu) został uroczyście podpisany akt założycielski tej Rady Konsultacyjnej. Po swoim utworzenia Rada została następnie zaprezentowana przez premiera Węgier na posiedzeniu premierów krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się tydzień później w Kroměříži (Kromierziżu).


Sekretarz czeskiej części Euroregionu Silesia Jana Novotná Galuszková odbiera akt założycielski Rady Konsultacyjnej Euroregionów Krajów Grupy Wyszehradzkiej z podpisami wszystkich euroregionów założycielskich.

Znaczącą pozycję Euroregion Silesia zbudował sobie w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, w której działaniach aktywnie uczestniczył już od 2000 roku. Komisja ta została powołana na podstawie umowy zawartej między rządami obu krajów we wrześniu 1994 roku i jej zadaniem jest ustalanie kierunków i form współpracy transgranicznej, analizowanie problemów, które utrudniają współpracę, oraz opracowywanie określonych zaleceń prowadzących do usunięcia tych problemów. W skład komisji wchodzą grupy i podgrupy robocze zajmujące się poszczególnymi dziedzinami działalności (infrastrukturą transportową, gospodarką, środowiskiem naturalnym, szkolnictwem, kulturą itp.). Euroregion Silesia bardzo aktywnie włączył się przede wszystkim do działań grupy roboczej ds. transportu i przekraczania granic (obecnie grupa ta nazywa się grupą roboczą ds. transgranicznych połączeń transportowych). Znaczącym sukcesem polsko-czeskich euroregionów było założenie podgrupy roboczej ds. euroregionów na VII posiedzeniu Komisji we Wrocławiu we wrześniu 2001, przy czym współprzewodniczącymi tej podgrupy roboczej zostali najwyżsi przedstawiciele Euroregionu Silesia: Andrzej Markowiak i Jan Mrázek. W 2007 roku na podstawie decyzji Komisji podgrupa ta została przekształcona w samodzielną grupę roboczą i obecnie stanowi jedną z najlepiej współpracujących grup Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej.

Na rok 2004, gdy Republika Czeska i Polska wstąpiły do Unii Europejskiej, przypadło jubileuszowe X posiedzenie Komisji Międzyrządowej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RCz, które kieruje pracami komisji po stronie czeskiej, przyjęło propozycję Euroregionu Silesia dotyczącą zorganizowania tego jubileuszowego posiedzenia w Opawie. W dniach 21 - 22 października w pomieszczeniach Uniwersytetu Śląskiego spotkali się przedstawiciele wszystkich polskich i czeskich ministerstw, regionów przygranicznych i euroregionów, żeby omówić sukcesy i kwestie sporne związane ze współpracą transgraniczną.

W 2004 roku została zainaugurowana współpraca Euroregionu Silesia i Śląska Cieszyńskiego z francusko-niemieckim REGIO PAMINA. Ten o dziesięć lat starszy euroregion, który składa się z 3 regionów (Palatinet du Sud, Mittlerer Oberrhein i Nord-Alsace) i obejmuje terytorium z ponad półtora milionem mieszkańców, uzyskał jako jeden z pierwszych statut „lokalnego ugrupowania współpracy transgranicznej" z osobowością prawną i ma wielkie doświadczenia w dziedzinie współpracy transgranicznej.


Wzajemną współpracę trzech euroregionów ocenia numer specjalny informatora REGIO PAMINA w czterech wersjach językowych.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty