Racibórz

Racibórz to najstarszy ośrodek miejski województwa śląskiego z bogatym dziedzictwem kulturowo-historycznym. To właśnie w Raciborzu w 1241r. zapisano uchodzące za najstarsze z zachowanych i napisanych w języku polskim zdań: „gorze szą nam stało". To słowa Księcia Henryka Pobożnego w obliczu klęski w bitwie z Tatarami pod Legnicą.

Ponad 900-letnia historia zapisała się tu zabytkami architektury i sztuki z prawie wszystkich epok. Część z nich, zachowana do dziś, stanowi o szczególnym kolorycie miasta. Atrakcją raciborskiego muzeum jest ekspozycja „W krainie Ozyrysa" gdzie prezentowana jest mumia Egipcjanki przywieziona do Raciborza w połowie XIX w. Można tu również zobaczyć takie osobliwości jak najstarszy w Polsce późnogotycki piec kaflowy z końca XV w., czy zwiedzić najciekawszą w Polsce starą nekropolię Piastów i Przemyślidów raciborskich.

Najcenniejszym miejskim zabytkiem jest Zamek, gdzie podziwiać można kaplicę zamkową - perłę śląskiego gotyku, porównywaną do paryskiej Saint Chapelle. Do charakterystycznych należy również Kolumna Matki Boskiej usytuowana na rynku, która wzniesiona została w latach 1725 - 1727. Ten kamienny monument ozdobiony jest licznymi rzeźbami w tym podobizną św. Marcelego, patrona miasta. W dobrym stanie zachowały się także fortyfikacje miejskie. Dawna baszta, to dziś jeden z miejskich symboli, który widnieje m.in. na logo promocyjnym Raciborza.

Miasto położone na polsko-czeskim pograniczu, w Bramie Morawskiej, otoczone jest unikalną przyrodą. Można tu znaleźć utworzone przez Polską Akademię Nauk pierwsze na Śląsku Arboretum. Warto również wspomnieć o przepięknym, leśno-stawowym rezerwacie przyrody Łężczok, stanowiącym fragment Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych. Unikalnej przyrody nie brakuje również w centrum miasta, którego ozdobą jest najdłuższa w Europie „aleja leszczyny tureckiej".

Racibórz, znany z inicjatyw o charakterze ekologicznym, jako pierwsze miasto w Polsce wdrożył system zarządzania środowiskowego, według międzynarodowej normy ISO 14001. Realizuje szereg inwestycji proekologicznych. Może pochwalić się nowoczesną oczyszczalnią ścieków, jak również tym, że jest beneficjentem Programu Spójności, który na realizację zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej otrzymał unijną dotację w wysokości blisko60 mln złotych. Realizacja inwestycji pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i dostosowanie jej do obecnych warunków w zakresie norm jakości UE.

Jeśli mowa o pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tej materii Racibórz ma już wiele sukcesów. Zrealizowano tutaj jedną z większych inwestycji unijnych tj. modernizację układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Chałupki - Bohumin i Pietraszyn - Sudice, na którą miasto otrzymało 2 mln euro. Efektami zrealizowanej inwestycji są: odciążenie ruchu tranzytowego w centrum miasta i polepszenie dojazdu do ogólnopolskich i zagranicznych arterii drogowych. Oprócz inwestycji drogowych miasto może pochwalić się projektami z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz ostatnio zrealizowanym projektem na rzecz rozwoju przedsiębiorczości polsko-czeskiej, czego dowodem jest utworzenie ośrodka współpracy gospodarczej.

Obecnie na terenie ziemi raciborskiej działalność prowadzi około 4 tysięcy firm, których liczba systematycznie rośnie. Najliczniejszą grupę stanowią podmioty sektora małej i średniej przedsiębiorczości, zajmujące się głownie handlem oraz świadczące szeroki wachlarz usług. Część z nich zrzeszonych jest w organizacjach gospodarczych. Nie sposób pominąć bardzo dobrze rozwiniętego rolnictwa, z którym związane są zakłady przetwórcze oraz instytucje i placówki, których zadaniem jest wspomaganie postępu i przekształceń w tej branży. O wysokim poziomie raciborskiego biznesu świadczy fakt posiadania przez tutejsze przedsiębiorstwa certyfikatów ISO z serii 9000 i 14 000 oraz to, że zakłady pracy: Rafako S.A., Mieszko S.A., Henkel S.A., SGL Carbon Polska S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, co stawia miasto w ścisłej krajowej czołówce. Raciborskie spółdzielnie: mleczarska i meblarska RAMETA znajdują się obecnie w ścisłym gronie producentów kooperujących z odbiorcami zagranicznymi. Dynamizmowi ekonomicznemu sprzyja obecność w mieście oraz jego okolicach uczelni akademickich. Występuje tu duża koncentracja dobrze wykształconej kadry o wysokiej kulturze pracy, a duży poziom aktywności społeczno - gospodarczej mieszkańców sprawia, ze notuje się tutaj jeden z niższych w kraju wskaźników bezrobocia.

Racibórz to miasto otwarte na świat, ducha zmian i pomysłowość, które ściśle współpracuje z innymi miastami za granicą: Opawą w Czechach, Roth i Leverkusen w Niemczech, Kaliningradem w Rosji, Tyśmenicą na Ukrainie, XIV Dzielnicą Budapesztu Zuglo oraz Villeneuve d'Ascq we Francji. Wynikiem współpracy jest zbliżenie mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy. Narodziła się więź społeczna, a widoczne efekty współpracy między miastami partnerskimi zauważane są zarówno na polu kontaktów między jednostkami samorządowymi, pozarządowymi, oświatowymi, kulturalnymi, jak również gospodarczymi.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty